“Renaissance” with Vlada Roslyakova by Pierlugi Maco