Mixday: Mike Simonetti, Lauri Soini, DJ Chance
Mixday 03: TLR, Leighton, Pictureplane, Dick Cheese